9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Fatma SOMUNCUOĞLU ERKAN tarafından 148 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Soner GİRGİN tarafından yapılmış.

9. Sınıf Dörtel Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 33 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

9. Sınıf Dörtel Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 33 Cevabı

Soru:

1. Kur’an-ı Kerim’de “…Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” (Enfal Sûresi, 20. ayet) buyurulur. Peygamber Efendimizi (s.a.v.) örnek almak ve rehber edinmek için ona itaat etmek gerekliliği arasında nasıl bir bağ vardır? Açıklayınız.

 • Cevap:  Kur’an-ı Kerim’de “…Allah’a ve Peygamber’e itaat edin.” (Enfal Sûresi, 20. ayet) buyurulur. Peygamber Efendimizi (s.a.v.) örnek almak ve rehber edinmek için ona itaat etmek gerekliliği arasında nasıl bir bağ vardır kısaca açıklayalım.Bedir Savaşı Allah ve resulüne itaat etmenin hayırlı sonuçlarını göstermişti. Bu vesile ile müminlere itaatin önemi hatırlatılmakta, bilindiği ve duyulduğu halde ilâhî emirlere uyulmamanın tehlikeli âkıbetine dikkat çekilmektedir.

   Kulların karar ve fiilleri iki irade ve gücün birleşmesi sonucu vücuda gelmektedir: Biri Allah’ın mutlak, ezelî, ebedî iradesi ve gücü, diğeri ise O’nun, kullara bahşettiği, onları imtihana tâbi tutmak üzere diledikleri gibi kullanmalarına izin verdiği beşerî irade ve güç. Kul, kullanımı kendisine bırakılmış bulunan iradesiyle mümkün olan şıklardan birini tercih edince Allah da onu tercih (murat) etmekte; yaratıcı gücüyle, kulun gücünün etkisine imkân vermekte, fiilin meydana gelmesini sağlamaktadır. Allah zaman ve mekân sınırlamasına bağlı olmaksızın her şeyi bildiğine göre, zaman ve mekâna bağlı kulların bir gün gelip belli bir kararı alacaklarını ve kararlarını fiile çevireceklerini de bilmektedir. Ancak Allah’ın ezelde bilmesi, kullara mahsus zaman, mekân, bilgi ve irade sınırları içinde karar almalarını ve yapıp etmelerini belirlememekte, onları belli bir karara ve fiile mecbur kılmamaktadır.

2. Peygamberimizin (s.a.v.) örnek hayatını öğrenmek İslam dinini anlamamıza hangi yönden katkı sağlar?

 • Cevap:  Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in hayatını öğrenmenin bize kazandırdıkları aşağıdaki gibidir;Hz. Muhammed (s.a.v), İslam dininin lideridir. İslam dinini, insanlara açıklayan, davranışları ve yaptıklarıyla tüm insanlığa örnek olan bir kişidir. Onun hayatını öğrenmek bizlere;
  – Sabretmeyi,
  – Merhametli olmayı,
  – Dürüst ve güvenilir olmayı,
  – İslam dinini,
  – Hz. Allah (c.c)’ı,
  – Eşitlik ve adaletli olmayı,
  – Emanete ihanet edilmeyeceğini,
  – Zina, dedikodu, gıybet ve iftira gibi kötü davranışlardan uzak kalmayı,
  – İslam dininde yapılacak olan ibadetleri,
  – Sünnet kavramını,
  – İslam dininin temelini,
  – Cesareti,
  – Hak aramayı,
  – Güzel duyguları,

3. Medine şehri, “Kur’an’la fethedilmiş” şehir olarak kabul edilir. Bunun nedenini araştırınız?

 • Cevap:  Mekke ile birlikte iki Harem’den (Haremeyn) biri olan Medine, hicret yurdu olması ve halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslâmiyet’i benimsemesinden dolayı “Kur’an’la fethedilmiş” kabul edilir (Belâzürî, Fütûh, s. 8; İbnü’n-Neccâr el-Bağdâdî, s. 45).Hicretten sonra Resûl-i Ekrem, “Hz. İbrâhim Mekke’yi harem yaptığı gibi ben de Medine’yi harem yaptım” sözleriyle şehri harem ilân etmiştir (Buhârî, “BüyûǾ”, 53, “Cihâd”, 71, 74; Müslim, “Ĥac”, 454).

  Medine vesikasında kayıt altına alınan bu hüküm (İbn Hişâm, II, 145; Ebû Ubeyd Kāsım b. Sellâm, s. 217),

  Hendek Gazvesi ile Hayber seferinde elde edilen başarı üzerine bütün Arap kabileleri tarafından kabul edilmiştir (Küçükaşcı, Cahiliye’den Emevîler’in Sonuna Kadar Haremeyn, s. 255-256).

  Medine’nin haremi güneydeki Âir ve kuzeydeki Küçük Sevr ile doğuda Vâkım, batıda Vebere harreleri arasında kalan yaklaşık 22 km. yarıçapındaki daireden ibaret olup bu sınırlar işaretler konularak belirtilmiştir.

4. İslam’dan önce dünyada var olan dinler ve inançlar hakkında neler biliyorsunuz? Örneklerle açıklayınız.

 • Cevap:  Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya geldiği dönemde Arap Yarımadası’ndaki dini inançlar hakkında bildiklerim şunlardır;Hz. Muhammed (s.a.v.) dünyaya geldiğinde Arap Yarımadası’ndaki dönem Cahiliye dönemi olarak adlandırılmaktaydı. Bu dönem hakkında detaylı bilgi için aşağıda yer alan linklere tıklayabilirsiniz.

  Cahiliye döneminde Arap yarım adasında var olan dini inanışlar şu şekilde olacaktır;

  Haniflik
  Mecusilik
  Yıldızlara tapınma
  Yahudilik
  Putperestlik
  Hristiyanlık
  gibi çeşitli dinler, Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya geldiği dönemde Arap Yarımadası’ndaki dini inançlar arasında yer almaktadır.

  1. Haniflik: Hz. İbrahim (a.s.)’ın dininin kalıntılarını devam ettiren kişilerdi. Arapların çoğunun, putperestlik yaygınlaşıncaya kadar bu inanca mensup oldukları kabul edilmektedir.

  2. Yıldızlara Tapma: Yemen’de, Arap Yarımadası’nda (bazılarına göre Şam civarında) Horrân vadilerinde ve Yukarı Irak’ta yıldızlara tapan insanlar vardı. Bunlara Sabiîler denirdi.

  “Gece, gündüz, Güneş ve Ay O’nun (Allah’ın) âyetlerindendir. Eğer gerçekten Allah’a tapıyorsanız, Güneşe ve Aya secde etmeyin; onları yaratan Allah’a secde edin.” (Fussılet, 41/37)

  3. Mecusilik: Bahreyn ve Irak’ta mecûsiliğe inanan bazı gruplar vardı. Ateşe tapıyorlardı. Mecusi İran İmparatoru bunları himaye ediyordu.

  4. Hristiyanlık: Yarımada’nın kuzeyinde Tağlib, Kuda’a, Gassân kabileleri arasında ve Güney Yemen’de bazı Hristiyan gruplar vardı. Bunların da siyasî ve askerî herhangi bir ağırlıkları yoktu.

  5. Yahudilik: Yemen, Vadi’l–Kurâ, Hayber, Teymâ ve Yesrib’de (İslâm öncesi Medine) Yahudiler vardı. Bunlar, diğer inanç gruplarına göre askerî, siyâsî ve iktisâdî ağırlığa sahipti. Kendilerini Allah’ın seçkin milleti kabul ediyor ve Allah’ın insanları onlarla yöneteceğine inanıyorlardı.

  6. Putpereslik: Arap Yarımadasının her tarafına yayılmış, diğer bütün inançlardan daha fazla etkiye sahip ve daha çok yaygındı.

5. Cahiliye Dönemi âdetlerinden günümüzde hangileri vardır? Bilgi veriniz.

 • Cevap:  Cahiliye dönemi, Araplar’ın İslâm’dan önceki dini ve sosyal hayat telakkilerini, genel olarak da kişilerin ve toplumların günah ve isyanlarını ifade eden bir kavramdır. Bunlar:- İçki, diğer adıyla kötülüklerin anası.
  – Cahiliye döneminde yapılandan daha fazla işlenen günahlardan birisi olan zina.
  – Faiz

  – Cahiliye döneminde insanların kız çocuklarını diri diri gömmesi, günümüzde kürtaj ile aynı anlamdadır.

B-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin (s.a.v.) hayatını öğrenme sebeplerinden biri değildir?
A) Peygamberimizi (s.a.v.) tanımak
B) Dinimizi tam olarak öğrenip uygulamak
C) Diğer dinler hakkında bilgi öğrenmek
D) Peygamberimizin (s.a.v.) sünnetini öğrenmek
E) Peygamberimizi (s.a.v.) örnek almak

 • Cevap C

2. Aşağıdakilerden hangisi risâlet öncesi Arap Yarımadası’nda yaşanan olaylardan biri değildir?
A) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Tâif ziyaretinde kötü muamele görmesi
B) Fil olayı
C) Kuss b. Saide’nin hutbe okuması
D) Kusay’ın Dârü’n-Nedve’yi inşa etmesi
E) Eyyâm’ü-l Arab savaşları

 • CevapA

3. Aşağıdakilerden hangisi İslam’dan önce sadece Arap toplumunun özelliklerinden biridir?
A) Putperestlik yaygın bir inanıştı.
B) Okuma yazma bilenlerin sayısı azdı.
C) Yahudilik ve Hıristiyan inancı yaygındı.
D) Hinduizm inancına sahip kabileler vardı.
E) Ficâr savaşları yapılırdı.

 • Cevap: E
Bu içeriğe emoji ile tepki ver

Yorum yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.